Legal agreement

Processing of personal data

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

I give consent to the processing of personal data

1. Potvrdzujem  že  týmto  súhlasím  so zhromažďovaním  a spracovaním  osobných  údajov  podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ Zákon"),  obsiahnutých  v tomto  online  dotazníku žiadosti  o zamestnanie  prevádzkovateľa Aeroengineers International s. r. o., so sídlom Jedľová  8597/2 Bratislava  821 07, IČO: 45 371 857, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 62611/B.

1. I confirm, that I give my consent to the collecting and processing of my personal data in accordance with Act No. 122/2013 Coll. on Protection of Personal Data and on Changing and Amending of other acts (further referred to as “Act”) included in this online questionnaire / job application by Aeroengineers International Ltd., seat: Jedľová  8597/2 Bratislava  821 07, Incorporation No.: 45 371 857, registered in the commercial register of the District Court Bratislava I, division: Ltd, insertion No.: 62611/B.

2. Tento  súhlas  udeľujem  pre  všetky  údaje  obsiahnuté  v  tomto  online  dotazníku  / na spracovanie osobných údajov automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami /  pre  následné  doplnenie  mojich osobných údajov pre  spracovanie  žiadosti o prijatie do zamestnania,  profesijnom životopise  ako aj pripojených prílohách  na účely spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie  a online žiadosti na dobu  až do splnenia účelu ich spracovania, nie však na dobu kratšiu ako dobu, počas ktorej môže byť  prevádzkovateľ povinný osobné údaje spracovávať podľa osobitných právnych predpisov.

2. This consent is given for all the data included in this online questionnaire / job application (for processing personal data by fully or partially automated means of processing or by other than automated means of processing) for the follow-up addition of my personal data for the job application to be processed, CV and further enclosures to be processed for the purpose of personal data processing for the job applicants´ record keeping and for the online questionnaire / job application until the fulfilment of the purpose of their processing, not for the period shorter than the period during which the Controller is allowed to process personal data according to special / specific legal acts.

3. Poskytujem osobné údaje na spracovanie dobrovoľne a prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú aktuálne, úplné a správne.

3. I give my consent for all the personal data to be processed consensually and I proclaim that the personal data given are current, complete and accurate.

4. Prehlasujem, že som si vedomý/á  svojich práv ako dotknutej osoby v zmysle § 28 Zákona.

4. I proclaim that I am fully aware of my rights of the so called Data Subject´s Rights within the meaning of Section 28 of the Act.

5. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude spracúvať iba osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovania v súlade s dobrými mravmi a po skončení účelu zlikviduje osobné údaje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi.

5. The Controller proclaims that they shall process only the personal data necessary for serving the purpose of processing in accordance with good manners and after the completion of the purpose of the processing they shall provide for destruction of personal data in the time limit set by the legislation in force.

6. Žiadateľ môže svoj súhlas odvolať, a to s účinnosťou doručenia príslušného písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Prehlasujem, že poskytnuté osobné údaje a iné údaje sú údajmi o mojej osobe a sú pravdivé a úplné.

6. The applicants may withdraw their consent, with the effect of service of a written notice to the address of the Controller. I declare that the personal data and other data are the data about my person and are accurate and complete.

Prečítal som si Súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlasím s jeho znením.

I have read the consent to the processing of personal data and I agree with its wording.